Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

loeivan59 5

ปัจจุบัน รถตู้เช่า ที่มีการบริการทั่วไป จะแบ่งประเภทในเรื่องของการิการ มี 2 ประเภท คือ

1. รถตู้เช่าแบบธรรมดา
2. รถตู้เช่าแบบวีไอพี

และ แบ่งประเภทของรถตู้เช่า ตามลักษณะการใช้เชื้อเพลง ออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. รถตู้เช่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล
2. รถตู้เช่าใช้แก๊ส LPG
3. รถตู้เช่าใช้แก๊ส NGV

Go to top